Máy đo BOD/COD

Máy phân tích BOD – Nhu cầu oxy sinh hóa – Hóa học COD

Nhu cầu ôxy hóa sinh học (ký hiệu: BOD) là lượng oxy cần cung cấp để oxy hoá các chất hữu cơ trong nước bởi vi sinh vật. BOD là một chỉ số và đồng thời là một thủ tục được sử dụng để xác định xem các sinh vật sử dụng hết ôxy trong nước nhanh hay chậm như thế nào. Nó được sử dụng trong quản lý và khảo sát chất lượng nước cũng như trong sinh thái học hay khoa học môi trường.

Máy đo BOD được thiết kế phân tích nhu cầu BOD trong nước, nước thải của các nhà máy công nghiệp, các tổ chức môi trường và phòng phân tích chuyên dụng.

Phân tích BOD là một quy trình hóa học để xác định hàm lượng oxy hòa tan được tiêu thụ bởi các vi sinh vật hiếu khí trong nước.
Được thực hiện trong mẫu nước ở một nhiệt độ cố định và thời gian cụ thể
Các kết quả phân tích thường được thể hiện bằng miligam oxy tiêu thụ trên mỗi lít mẫu ở nhiệt độ 20 °C trong tủ ấm BOD 5 ngày – được gọi là BOD5 hoặc quá trình oxy hóa hoàn toàn sau một khoảng thời gian tối đa 30 ngày – được gọi là BOD hoàn toàn.

Máy đo BOD được sử dụng rộng rãi trong nước thải của các nhà máy, là chỉ số thể hiện chất lượng hữu cơ trong nước và mức độ ôi nhiễm hữu cơ của nước thải.

Còn nhu cầu oxy hóa học (ký hiệu: COD) chính là lượng oxy cần thiết để có thể oxy hóa các chất trong nước. Chỉ số COD được dùng để xác định hàm lượng các chất có trong nguồn nước thải, nước sinh hoạt… Việc xác định COD sẽ cho kết quả trong thời gian ngắn và là yếu tố để các nhà nghiên cứu có thể đánh giá được tình hình ô nhiễm hiện tại của nguồn nước. Bộ phản ứng COD được sử dụng để phá mẫu chuẩn bị mẫu cho các quá trình xác đinh chỉ số COD, Phospho tổng, Crom tổng, và các thông số khác của nước và bùn

Hiện chưa có sản phẩn nào trong mục này. Vui lòng chọn sản phẩm khác!

Liên hệ