2190 – 3460mm / 0.1mm

XÓA ĐIỀU KIỆN LỌC SẮP XẾP THEO: