bước 0.5-1.5mm và 48-16 TPI

XÓA ĐIỀU KIỆN LỌC SẮP XẾP THEO: