Calip ngàm kiểm tra kích thước Mitutoyo 201-109 (200-225mm)

Liên hệ