Cần xiết lực Tohnichi mặt đồng hồ DB3N4-S (0.3~3N.m)

Liên hệ