MT-055ATCKhúc xạ kế đo độ ngọt tự động bù trừ nhiệt độ (28 – 62% Brix) MT-062ATC Three-in-on

Liên hệ