Panme cơ khí đầu đo dạng mỏ INSIZE 3283-150A (125-150mm; 0.01mm)

Liên hệ