Panme cơ khí đầu đo dạng mỏ INSIZE 3283-175A (150-175mm;0.01mm)

Liên hệ