Panme cơ khí đầu đo dạng mỏ INSIZE 3283-75A (50-75mm;0.01mm)

Liên hệ