Panme cơ khí đầu đo rộng INSIZE 3234-25A (0-25mm; 0.01mm)

Liên hệ