Panme cơ khí đầu đo thay thế được INSIZE 3262-25A (0-25mm; 0.01mm)

Liên hệ