Panme cơ khí đầu đo thay thế được INSIZE 3262-50A (25-50mm; 0.01mm)

Liên hệ