Panme điện tử đầu nhọn Mitutoyo 342-371-30 ( 0-20mm/0.8″/0.001)

Liên hệ