Panme đo ngoài điện tử với phần đe có thể hoán đổi được.Insize 3506-500A 400-500mm/0.001mm

XÓA ĐIỀU KIỆN LỌC SẮP XẾP THEO: