Panme đo trong cơ khí dạng ống INSIZE 3225-1300 (100-1300mm)

XÓA ĐIỀU KIỆN LỌC SẮP XẾP THEO: