Panme đo trong cơ khí dạng ống INSIZE 3225-900 (100-900mm; 0.01mm)

Liên hệ