Thước cặp điện tử INSIZE 1103-200W (0-200mm/0-8”; 0.01mm/0.0005”; ±0.03mm; không có con lăn)

Liên hệ