Thước cặp điện tử INSIZE 1106-302WL (0-300mm/0-12″; 0.01mm/0.0005″)

Liên hệ