Thước cặp điện tử INSIZE 1106-451WL (0-450mm/0-18″; 0.01mm/0.0005″)

Liên hệ