Thước cặp điện tử INSIZE 1106-501WL (0-500mm/0-20″; 0.01mm/0.0005″; ±0.05mm)

Liên hệ