Thước cặp điện tử INSIZE 1108-250 (0~250mm; model tiêu chuẩn)

Liên hệ